Author: admin

1.ทำเลที่ตั้งของบ้าน ทำเลที่ดีของบ้านสิ่งไหนถึงจะเรียกว่าเป็นทำเลที่ถูกต้อง สิ่งแรกที่ต้องมองหาคือทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านที่เราจะทำการเข้าไปซื้อ นั่คือมีการเดินทางที่สะดวกสบาย มีระบบขนส่งสาธารณะ ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ที่สามารถไปยังสถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็วในยามเจ็บไข้ป่วย มีโรงเรียนอยู่ใกล้เคียงเพื่อบุตรหลานในการศึกษา มีตลาดสดในการซื้ออาหารเพื่อการบริโภครวมไปถึงห้างสรรพสินค้าในการซื้อเครื่องใช้ต่าง ไม่ไกลจากสถานที่ทำงาน 2.งบประมาณในการซื้อ งบประมาณเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่น้อยกับทำเล การกำหนดงบประมาณส่งผลต่อบ้าน เพราะเนื่องจาก...
อสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นได้แก่ ที่ดินกับทรัพย์อันติดกับที่ดินที่มีลักษณะเป็นถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกันกับดิน รวมไปจนถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดกับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดิน จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงทำให้เราทราบว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นประกอบไปด้วย ที่ดิน ซึ่งหมายถึงที่ดินทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา ห้วย หนอง...