กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่คุณจะได้รู้ว่าเป็นยังไง

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ กฎหมายผังเมือง , กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายสิ่งแวดล้อม

กฎหมายผังเมือง

มาจากแนวคิดปรับปรุงผังเมือง กทม. ใหม่ โดยการ…

 • เปลี่ยนสีผังในเขตชุมชนให้มีความสอดคล้องกับประชาชนในพื้นที่ โดย
 • สีเหลือง คือ ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นน้อย
 • สีส้ม คือ ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นปานกลาง
 • สีน้ำตาล คือ ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นมาก
 • สีเขียวลาย คือ การอนุรักษ์ชนบทกับเกษตรกรรม
 • สีเขียวเข้ม คือ ชนบทกับเกษตรกรรม
 • เปิดพัฒนาบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า ภายในระยะ 500 เมตร โดยไม่ต้องเปิดให้สถานีเปิดบริการก่อน
 • ซื้อพื้นที่ตาบอดให้รับน้ำในเขตสีเขียว
 • พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
 • กฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

กฎหมายควบคุมอาคาร

 • พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552
 • แก้ไขฉบับเพิ่มเติม 2 พ.ศ.2535
 • แก้ไขฉบับเพิ่มเติม 3 พ.ศ.2543
 • แก้ไขฉบับเพิ่มเติม 4 พ.ศ.2550
 • แก้ไขฉบับเพิ่มเติม 5 พ.ศ.2558
 • กฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ.2543
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
 • ข้อบัญญัติเมืองพัทยากำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง พ.ศ.2551

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ การกำหนดประเภทของโครงการ รวมทั้งกิจการอันต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมหลักเกณฑ์การปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบอันมีต่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 โดยการแก้ไขฉบับล่าสุดคือ พ.ศ. 2558
 • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบอันมีต่อสิ่งแวดล้อม
 • รายงานผลกระทบอันมีต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบอันมีต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม, ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน

คำศัพท์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การจัดสรรที่ดิน คือ การจำหน่ายที่ดินซึ่งได้แบ่ง 10 แปลงขึ้นไป ทั้งการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียว หรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงก็ตาม

โดยการจัดสรรที่ดิน เพื่อการจำหน่ายเฉพาะที่ดิน หรือ จำหน่ายพร้อมบ้านเดี่ยว โดยแปลงย่อยนั้นต้องมีขนาดกว้าง หรือยาวไม่ต่ำกว่า 12 เมตร มีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา ถ้ามีความกว้าง ไม่ได้ขนาดดังกล่าว ก็จะต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 60 ตารางวา

สิทธิในที่ดิน คือ กรรมสิทธิ์ของเจ้าของ

สาธารณูปโภค คือ สิ่งอำนวยความสะดวก สร้างประโยชน์ ซึ่งผู้จัดสรร สร้างให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินให้ประโยชน์ร่วมกันตามสัญญา

บริการสาธารณะ คือ การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการซึ่งขออนุญาตที่ดินตามมาตรา 23

บ้านแถว คือ อาคารซึ่งใช้เป็นบ้านพักอาศัย มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น

ห้องแถว คือ อาคารซึ่งก่อสร้างเป็นแนวยาวตั้งแต่ 2 คูหาขึ้นไป มีพนังแบ่งอาคาร รวมทั้งประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่

ตึกแถว คือ อาคารซึ่งก่อสร้างเป็นแนวยาวตั้งแต่ 2 คูหาขึ้นไป มีพนังแบ่งอาคาร รวมทั้งประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่