Category: การลงทุนอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม การทำกำไร ตามเป้าหมายที่วางไว้ถือว่าธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะธุรกิจใด หรือการคิดการทำสิ่งใดก็ตามการวางแผนล่วงหน้าถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเจ้าของธุรกิจจะสามารถที่จะมองเห็นธุรกิจของตนได้ในแบบคร่าวๆ แถมการวางแผนยังช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถที่จะวางเป้าหมายไว้ได้ คิดหาวิธีการแก้ปัญหา คิดแผนสำรองที่เกิดปัญหาขึ้นได้ เป็นต้น การลุงทุนอสังหาริมทรัพย์ เป้าหมายของคนที่ลงทุนส่วนใหญ่คือการได้รับผลตอบแทน หรือกำไรที่ได้จากการลงทุนในแต่ละครั้ง ซึ่งการจะได้มาซึ่งกำไรที่มีความเหมาะสมนั้นจะต้องมีปัจจัยหลักๆ...
อสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นได้แก่ ที่ดินกับทรัพย์อันติดกับที่ดินที่มีลักษณะเป็นถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกันกับดิน รวมไปจนถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดกับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกันกับที่ดิน จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงทำให้เราทราบว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นประกอบไปด้วย ที่ดิน ซึ่งหมายถึงที่ดินทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา ห้วย หนอง...